log in

Statut

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego „Barnim” Goleniów

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy „Barnim” Goleniów (w skrócie UKS „Barnim” Goleniów) dalej zwane „ Klubem”.
2. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą Miasto Goleniów.
3. Dla realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Klub jest zawiązany na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach(Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o podobnych celach.
6. Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Wszystkie funkcje, z wyjątkiem sekretarza, związane z pracą w Zarządzie Klubu pełnione są społecznie.
7. Do prowadzenia swojej działalności Klub może zatrudniać pracowników. Klub może zatrudnić pracowników na stanowiskach: trener, instruktor, sekretarz Zarządu, księgowy. 
8. Klub nie będzie prowadził działalności gospodarczej.
9. Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


 ROZDZIAŁ 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

10. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną. Klub prowadzi działalność w sekcjach: lekkiej atletyki, piłki siatkowej i żeglarstwa.

11. Klub swoje cele realizuje poprzez współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu poprzez:
a) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
b) organizowanie zawodów, imprez sportowych,
c) prowadzenie działalności szkoleniowej,
d) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu – zawodnikami wyczynowymi,
e) organizowanie obozów szkoleniowych,
f) sprawowanie opieki wychowawczej nad członkami Klubu – uczestnikami zajęć rekreacyjno–sportowych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.


 ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.
13. Klub posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) uczestników,
c) wspierających,
d) honorowych.
14. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
15. Członkiem uczestnikiem Klubu mogą być członkowie poniżej 18 roku życia za zgodą rodziców na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. 12.
16. Członkiem wspierającym Klub może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
17. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.
18. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek:
a) Prezesa Klubu,
b) 3 członków Zarządu Klubu,
c) 10 członków Klubu,
19. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,
b) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
c) zgłaszać postulaty oraz wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
d) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu.
20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
c) udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,
d) regularnego opłacania składek w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych.
21. Członkowie uczestnicy, wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu.
23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
24. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania postanowień statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w realizacji zadań i celów Klubu,
• z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
25. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.


 ROZDZIAŁ 4
WŁADZE KLUBU

26. Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.
27. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów,
b) Wybór delegatów na Walny Zjazd Wojewódzkich Związków Sportowych, których członkiem jest Klub, odbywa się w głosowaniu tajnym.
28. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
29. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie uczestnicy, wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
30. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
31. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo - wyborcze. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
32. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
33. Uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
34. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu, 
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.
35. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Klub na zewnątrz.
36. Zarząd składa się z 5 do 7 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa lub dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. Prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.
37. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwóch członków Zarządu..
38. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Klubu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu Klubu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu,
f) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) zatrudnianie pracowników.
39. Osobą odpowiedzialną za zatrudnianie pracowników jest Prezes Klubu. Umowę z pracownikiem ze strony Klubu podpisuje Prezes.
a) w przypadku gdyby osoba pełniąca funkcję Prezesa Klubu, pracowała również jako trener, umowę z nią podpisuje jeden z wiceprezesów wyznaczony przez Zarząd Klubu i Skarbnik.
c) umowy cywilno-prawne dla swej ważności powinny posiadać podpis skarbnika.
40. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
41. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Klubu,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
43. W razie gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


 ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I FUNDUSZE

44. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) wpływów z działalności statutowej Klubu,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
45. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
46. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
47. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
48. Do zawierania umów, zatrudniania pracowników, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu ustalonych przez Zarząd, działających łącznie.


 ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

49. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
50. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
51. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Więcej w tej kategorii: « Władze Kontakt »

Log in or create an account